Dzięki współpracy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. konkretyzują się plany dotyczące poprawy zasobów wodnych na obszarze Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Na najbardziej zaawansowanym etapie jest projekt tworzenia zbiorników w miejscu byłych odkrywek Kazimierz Północ i Jóźwin IIB.

Na zaproszenie Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz dyrektora RZGW w Poznaniu w Domu Kultury w Powidzu odbyło się spotkanie poświęcone zwiększeniu retencji wodnej na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego. W rozmowach udział wzięli: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Bogumił Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole – Jan Bartczak, Prezes Zarządu ZE PAK S.A. – Piotr Woźny, samorządowcy reprezentujący Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego, w tym: Wójt Gminy Powidz – Jakub Gwit, Wójt Gminy Ostrowite - Mateusz Wojciechowski, Wójt Gminy Wilczyn – Grzegorz Skowroński, Burmistrz Witkowa – Marian Gadziński, Zastępca Burmistrza Kleczewa – Anna Skórzewska, Wójt Gminy Jeziora Wielkie – Dariusz Ciesielczyk oraz przedstawiciele oraz z innych gmin i powiatów (Powiat Słupecki, Powiat Gnieźnieński, Powiat Mogileński, Gmina Trzemeszno, Gmina Strzelno, Gmina Kazimierz Biskupi). W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci: okolicznych nadleśnictw (Gniezno, Konin, Miradz), przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego oraz Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

 

 

W ciągu najbliższych lat planowane są konkretne działania, które spowodują zwiększenie poziomu zasobów wodnych jezior. Do tego celu wykorzystana zostanie infrastruktura Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do 2024 r. ma potrwać realizacja projektu, który zakłada przerzut wód z Jeziora Gosławskiego do zbiorników po odkrywce Kazimierz Północ i Jóźwin IIB. Zakończenie napełnienia tych zbiorników oraz procesu odbudowy stosunków wodnych w regionie Pojezierza Gnieźnieńskiego planowane jest do 2027 r.

Omówione zostały również sposoby finasowania tych inwestycji. Wody Polskie starają się obecnie o pozyskanie funduszy na ten cel z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji przeznaczonego dla Wielkopolski wschodniej w kwocie dofinansowania na poziomie 70%. Pozostała kwotę mają stanowić środki własne Wód Polskich oraz wkład rzeczowy i finansowy ZE PAK S.A. oraz lokalnych samorządów i Lasów Państwowych.

 

 

Warto zaznaczyć, że obok działań, zwiększających zasoby wodne na rozpatrywanym obszarze równolegle prowadzone są działania miękkie, poprawiające stan środowiska wodnego, m.in. w ramach Partnerstwa zawartego pomiędzy RZGW w Poznaniu i Gminą Powidz. To współpraca na rzecz retencji wód, której celem jest poprawa bilansu wodnego, wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, a także promowanie rozwiązań nietechnicznych, mających za zadanie poprawę jakości wód w jeziorach i rzekach. To właśnie do nich zalicza się tworzenie stref buforowych wokół jezior, które mają przeciwdziałać degradacji tych zbiorników. Efektem tych wspólnych działań są m.in. akcje sadzenia drzew wzdłuż linii brzegowej Jeziora Powidzkiego na odcinku między Powidzem i Przybrodzinem, które dodatkowo będą tworzyły trzon powstającej ścieżki dendrologicznej.