Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, studiujący na kierunku Ochrona Środowiska, wzięli udział w niecodziennym wykładzie. Tym razem prelekcja odbyła się w budynku Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dr inż. Michał Wierzbicki na co dzień pracujący w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej zaprosił studentów w naukową podróż po regionie wodnym Warty.

Pomówmy o ryzyku…

Co to jest ryzyko powodziowe? Jak działa system zarządzania kryzysowego w Polsce? Jakie zadania stoją przed wydziałami Pionu Ochrony przed Powodzią i Suszą? Studenci studiów magisterskich z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znają już odpowiedzi m.in. na te pytania. W pierwszej części wykładu dr inż. Michał Wierzbicki omówił system zarządzenia kryzysowego w Polsce, przedstawił funkcjonowanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w szczególności skupiając się na ochronie przeciwpowodziowej.  Druga część wykładu dotyczyła przeciwdziałania skutkom suszy oraz aktualnej sytuacji hydrologicznej z uwzględnieniem rzeki Warty w Poznaniu. Podczas prezentacji zwrócił uwagę na fakt, że dynamiczne zmiany klimatu, z którymi się borykamy, coraz częściej wymagają od nas przedefiniowania celów i zadań.

Zwróćmy uwagę na zmiany klimatyczne i wyzwania…

Zmiany klimatyczne stawiają przed gospodarką wodną nowe wyzwania. Funkcjonowanie obiektów, służących jej celom, musi uwzględniać zarówno zmiany warunków hydrologicznych, jak i zmiany potrzeb wodnych użytkowników wód i środowiska naturalnego oraz rosnącej presji ich zaspokojenia. Kiedy szczególnego znaczenia nabiera racjonalne gospodarowanie wodą, niejednokrotnie istnieje konieczność przedefiniowania celów i zadań, jakie mają one spełniać oraz określenia nowych zasad ich funkcjonowania.

W kolejnej części prelekcji przedstawił i omówił wyniki analiz, które zostały przeprowadzone w RZGW w Poznaniu i zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Kontroli Zapór, która odbyła się we wrześniu br.. Omówił prezentację pt. Funkcjonowania zbiorników retencyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu w kontekście zmian klimatycznych i potrzeb wodnych – wyzwania i problemy eksploatacyjne na przykładzie wybranych obiektów.

Przedstawił na wybranych przykładach nowe wyzwania i problemy eksploatacji obiektów hydrotechnicznych RZGW w Poznaniu w zmieniających się warunkach hydrologiczno-meteorologicznych. Na podstawie analizy danych hydrometeorologicznych, danych z obiektów hydrotechnicznych, opisał zmiany zasilania zbiorników wodnych oraz wskazał na konieczność dostosowania zbiorników, ich funkcjonowania oraz potrzeb wodnych do zmieniających się warunków klimatycznych.

Michal ze studentami

fot. Wody Polskie

Przyszłe kadry Wód Polskich?  

W ostatniej części spotkania studenci mogli poznać zakres działalności poszczególnych wydziałów funkcjonujących w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej przedstawił prezentację dot. funkcjonowania Wód Polskich w kontekście ochrony środowiska naturalnego.

Malgosia i Beata ze studentami

fot. Wody Polskie

Studenci w trakcie spotkań i praktyk poznają strukturę zarządzania gospodarką wodną w regionie wodnym Warty, zagrożenia i sposoby zapobiegania skutkom wystąpienia powodzi czy suszy oraz problematykę gospodarowania wodą na obiektach hydrotechnicznych w zmiennych warunkach hydrologicznych. Z wielką ciekawością słuchają wykładów naszych specjalistów, a oni - mają wiedzę, którą dzielą się z przyjemnością!