Na mocy obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.)  warunki korzystania z wód regionu wodnego, opracowywane przez dyrektorów rzgw na podstawie  art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121), nie są wymienione w katalogu dokumentów planistycznych wskazanym w art. 315.

Nie mniej jednak, zgodnie z art. 565 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.)  opublikowane w drodze rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty zachowują ważność do dnia 22 grudnia 2021 r.


Przyjęcie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wejdzie w życie z dniem 1 września 2017 r.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121), warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych; priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z ww. rozporządzeniem, które zostało opublikowane w ośmiu dziennikach urzędowych województw:

 1. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 3012;
 2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 17.07.2017 r., poz. 1652;
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 3298;
 4. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 2000;
 5. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 2768;
 6. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 19.07.2017 r., poz. 4337;
 7. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2017 r., poz. 5165;
 8. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.07.2017 r., poz. 3232.

Jednocześnie informuję o opracowaniu zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzasadnienia zawierającego informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym opracowania rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu (.pdf).

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w wersji papierowej w siedzibie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, pokój 218, w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyjęciu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty nr ZK.4120.1.2016.958.1.MR z dnia 26.07.2017 r. (.pdf)


Zakończenie procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o sporządzeniu projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Informujemy, że w dniu 8 grudnia 2016 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca zawiadomienia o sporządzeniu projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 17.11.2016 r. do 8.12.2016 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań informacyjnych do dnia 8.12.2016 r. wpłynęły 3 uwagi i wnioski. Poniżej w formie tabelarycznej zamieszczono zestawienie wraz z analizą zebranych uwag.

Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (doc).


Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia zmieniającego warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty – od 17.11.2016 r. do 8.12.2016 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wód regionu określają:

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;

2. priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych;

3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności
w zakresie:

a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,

b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,

d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem rozporządzenia w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w terminie od dnia 17.11.2016 r. do dnia 8.12.2016 r., w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Projekt dokumentu poddanego pod konsultacje społeczne wraz z uzgodnieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzania ponownej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

Projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko względem projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków od dnia 17.11.2016 r. do dnia 8.12.2016 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia ww. dokumentu lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz składania uwag i wniosków dostępny jest tutaj.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 8.12.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2016 r. z w sprawie zmiany warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.


Przyjęcie rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.), zawiadamia się o przyjęciu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, które wejdzie w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Warty określony jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z ww. rozporządzeniem, które zostało opublikowane w ośmiu dziennikach urzędowych województw:

 1. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.04.2014 r., poz. 1131
 2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 02.04.2014 r., poz. 810
 3. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 03.04.2014 r., poz. 1598
 4. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 04.04.2014 r., poz. 949
 5. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 07.04.2014 r., poz. 1393
 6. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2014 r., poz. 1974
 7. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.04.2014 r., poz. 2129
 8. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 08.04.2014 r., poz. 1557

Jednocześnie informuję o opracowaniu zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podsumowania wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy, które zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

Podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w rezultacie przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z ww. dokumentami w wersji papierowej w siedzibie Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi RZGW w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, piętro X, pokój 1007 w godzinach 8.00 - 15.00

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o przyjęciu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty nr ZK-0241/88/344/14 z dnia 9.04.2014 r.

Inne materiały do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, z dnia 05.11.2013 r. (wersja końcowa) (pdf) 


Informacja o zakończeniu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Informujemy, że w dniu 25 października 2013 r. zakończyła się procedura udziału społeczeństwa dotycząca projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Jednocześnie dziękujemy wszystkim Państwu za wniesione w terminie od 01.10.2013 r. do 25.10.2013 r. uwagi. W rezultacie prowadzonych działań informacyjnych do dnia 25.10.2013 r. wpłynęły 33 uwagi i wnioski. Po terminie zakończenia konsultacji wpłynęły 2 uwagi. W chwili obecnej prowadzona jest analiza zgromadzonych uwag i wniosków, które w formie tabelarycznej zamieszczono poniżej:


Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (doc.)
Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków dot. prognozy oddziaływania na środowisko projektu rozporządzenia w sprawie Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (doc.)
Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych po 25.10.2013 r. (doc.)

Projekt dokumentu poddany w terminie od 01.10.2013 r. do 25.10.2013 r. procedurze udziału społeczeństwa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczono poniżej w wersji elektronicznej:

 

projekt Warunków korzystania z wód regionu Warty z dnia 03.06.2013 r.(pdf)

prognoza oddziaływania na środowisko (pdf)

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ soos.411.7.2012JP, z dnia 12 października 2012 r. (pdf)

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚsoos.410.16.2013.JP-1, z dnia 2 września 2013 r. (pdf)

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-HŚ-NS-073-142/MD/12 z dnia 18 stycznia 2013 r.(pdf)

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-HŚ-NS-076-12/EN/13 z dnia 31 lipca 2013 r. (pdf)


Informacja o zakończeniu pośredniego etapu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (etap roboczy).

 

 W dniu 6 listopada 2012 r. zakończył się II etap procedury udziału społeczeństwa projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty z dnia 06.09.2012 (pdf) - dokumentu zawierającego propozycje szczegółowych wymagań w zakresie stanu wód, priorytetów w zaspokajaniu potrzeb wodnych oraz ograniczeń w korzystaniu z wód.

 W rezultacie przeprowadzonych w terminie od 7.09.2012 r. do 6.11.2012 r. konsultacji społecznych, do dnia 6 listopada 2012 r., wpłynęły uwagi od ponad 100 instytucji. Poniżej zamieszczono zestawienie oraz analizę zgłoszonych uwag i wniosków oraz stanowiska innych organów:

Tab. 1 Zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Tab. 2 Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 06.11.2012 r. w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Tab. 3 Analiza zgłoszonych w terminie od 7.09.2012 r. do 6.11.2012 r. zgłoszonych uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o sporządzeniu projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Zgodnie z uzgodnieniami otrzymanymi od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (nr DOOŚsoos.411.7.2012.JP, z dnia 12.10.2012 r.) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (nr GIS-HŚ-NS-073-142/MD/12, z dnia 18.01.2013 r.), Dyrektor RZGW w Poznaniu został zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty i tym samym do realizacji wymaganej procedury udziału społeczeństwa względem projektu warunków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W konsekwencji otrzymania przedmiotowych uzgodnień działania związane z procesem udziału społeczeństwa prowadzone w okresie od 07.09.2012 r. do 06.11.2012 r. uzyskały charakter prac typowo roboczych, realizowanych poza procedurą strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Stanowiska właściwych organów:

Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚsoos.410.54-2.2011.JP/MK  z dnia 06 marca 2012 r.(pdf) 

Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego nr GIS-BW-0301-1/EM/WD/11/2 z dnia 20 stycznia 2012 r. (pdf)


Informacje o zakończeniu pierwszego etapu procedury udziału społeczeństwa dotyczącej zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

 

Z dniem 18.11.2011 r. zakończono I etapu procedury udziału społeczeństwa przy opracowywaniu Warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, trwający w okresie od 19.10.2011 r. do 18.11.2011 r.

 Efektem prowadzonych działań było otrzymanie uwag i wniosków, które zamieściliśmy poniżej:

Tabela 1 Zestawienie zgłoszonych w terminie od 19.10.2011 r. do 18.11.2011 r. uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Tabela 2 Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 18.11.2011 r. w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty

Tabela 3 Zestawienie wraz z analizą zgłoszonych w terminie od 19.10.2011 r. do 18.11.2011 r. uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa dot. zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty