W sprawach zawarcia umów należy kontaktować się z właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, będącej przedmiotem wniosku, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej – Wydziałem Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy  Użytkownikami Wód.

 

Dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.

 

Dokumentu można składać osobiście w siedzibie regionalnego zarządu gospodarki wodnej właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub listownie na adres tego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

Gospodarowanie gruntami pokrytymi wodami

Podmiot zainteresowany zawarciem umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami składa, do dyrektora PGW WP RZGW wniosek, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 (Wzór wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi) do niniejszych procedur.

Dokumenty  niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy (oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dokumentów):

 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do użytkowania,
 • oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy do dnia złożenia wniosku) wypisu z rejestru gruntów na działkę SP przewidzianą do oddania w użytkowanie,
 • prawomocna zgoda wodnoprawna, decyzja legalizacyjna lub zaświadczenie skutecznego dokonania zgłoszenia, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,  KRS (nie starszy niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
 • pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy.

Opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami  uzależniona jest od rodzaju prowadzonego lub zamierzonego przedsięwzięcia i wynikającej z tego stawki opłaty rocznej, wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 262 ust. ustawy Prawo wodne z 2017 r. (rozporządzenie z 28 grudnia 2017 r., w sprawie wysokości jednostkowej opłaty rocznej za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami), a także powierzchni niezbędnej do prowadzenia tego przedsięwzięcia. Ustalana jest jako iloczyn powierzchni gruntu i stawki określonej w rozporządzeniu. Wysokość opłaty rocznej oraz zwolnienia nie podlegają negocjowaniu. Wysokość opłaty rocznej ustalana jest proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Powierzchnię przeznaczoną do dzierżawy, najmu, użyczenia lub użytkowania podaje się w pełnych metrach zaokrąglając każdy „rozpoczęty metr” do góry.

Czas trwania umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami

 • Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi można oddać w użytkowanie na czas określony, jednak nie dłuższy niż 7 lat, a w przypadku umów zawieranych w formie aktu notarialnego na czas nie dłuższy niż 10 lat. W przypadkach, szczególnie uzasadnionych interesem społecznym (np. konieczność zachowania trwałości projektu dofinansowanego środkami unijnymi itp., infrastrukturę komunalną i przemysłową pod dnem cieku lub napowietrzną, a także infrastrukturę transportową), na czas nie dłużej niż 20 lat, jednocześnie nie dłużej niż czas obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. 

Gospodarowanie pozostałymi nieruchomościami

Ustawa Prawo wodne, z wyłączeniem przypadków  wskazanych w przepisie  art. 265 ust. 7, nakłada na PGW WP obowiązek rozporządzania nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 (inne ni grunty pokryte wodami), w drodze przetargu. Zasady przeprowadzenia przetargu określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wydane na podstawie ustawy Prawo wodne.

Procedurę bezprzetargową stosuje się do rozporządzenia mieniem, którym władają PGW WP, w zakresie określonym w art. 265 ust. 7 ustawy Prawo wodne.


Przypadki stosowania procedury bezprzetargowej mają zastosowanie w sytuacji kiedy:

 • następuje na rzecz podmiotu władającego istniejącą infrastrukturą wybudowaną na nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 • następuje na rzecz organów administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania wynikające z przepisów ustawy lub przepisów odrębnych;
 • następuje w związku z wykonaniem lub eksploatacją urządzenia wodnego, jeżeli wydano pozwolenie wodnoprawne albo udzielono przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego;
 • zawierana jest umowa użyczenia;
 • zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego z pracownikiem Wód Polskich;
 • zawierana jest umowa dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni nieprzekraczającej 0,1 ha dla zaspokojenia potrzeb bytowych pracownika Wód Polskich i jego rodziny;
 • zawierana jest umowa służebności drogi koniecznej lub służebności przesyłu;
 • zawierana jest umowa dotycząca realizacji inwestycji celu publicznego;
 • zawierana jest umowa zamiany;
 • dotyczy korzystania z wału przeciwpowodziowego w zakresie, o którym mowa w art. 179;
 • zawierana jest kolejna umowa, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • zawierana jest umowa na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy na cele związane z działalnością o charakterze sezonowym lub okolicznościowym;
 • zawierana jest umowa dzierżawy z właścicielem nieruchomości przylegającej do nieruchomości, o której mowa w art. 258 ust. 5 lub 7, z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej działki siedliskowej lub rekreacyjnej, z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zawierana jest umowa dotycząca przeznaczenia nieruchomości na cele rolne.


Przedmiotem dzierżawy mogą być nieruchomości wymienione w art. 258 ust. 5, 7 i 8 ustawy Prawo wodne, w szczególności:

 • grunty pod wodami, które nie stanowią gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, za które uznaje się grunty znajdujące się poza linią brzegu cieku naturalnego (np. czasza zbiornika, kanał itp.),
 • grunty znajdujące się w obrębie działki ewidencyjnej, która obejmuje także śródlądowe wody płynące będące własnością Skarbu Państwa,
 • starorzecza, wykreślone z odrębnego zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 • grunty zabudowane urządzeniami wodnymi znajdujące się poza linią brzegu oraz urządzenia wodne lub ich części, będące we władaniu Wód Polskich,
 • inne nieruchomości będące własnością SP w stosunku do których prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie,
 • budynki i lokale mieszkalne lub gospodarcze,
 • inne lokale, które zgodnie z przepisie art. 265 ust. 7 mogą zostać wyłączone z trybu przetargowego,
 • inne nieruchomości będące we władaniu Wód Polskich.

Podmiot zainteresowany zawarciem umowy dzierżawy (najmu, użyczenia) nieruchomości, o których mowa powyżej, składa do właściwego dyrektora PGW WP RZGW wniosek, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 (Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości).


Dokumenty  niezbędne do rozpatrzenia wniosku i zawarcia umowy (oryginalne lub kopie dokumentów):

 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią przewidzianą do korzystania,
 • oryginał aktualnego (nie starszy niż 6 miesięcy do dnia złożenia wniosku) wypisu z rejestru gruntów na działkę SP przewidzianą do korzystania,
 • prawomocna zgoda wodnoprawna, decyzja legalizacyjna lub zaświadczenie skutecznego dokonania zgłoszenia, jeżeli rodzaj prowadzonej na gruncie działalności tego wymaga,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, KRS (nie starszy niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), 
 • w przypadku dzierżawy gruntów pod tablice reklamowe lub informacyjne należy podać wymiary tablicy w oraz jej powierzchnię wyrażoną w [m2] oraz dołączyć kopię zgody urzędu miasta/starostwa na lokalizację nośnika reklamowego, oraz kopię innych koniecznych uzgodnień,
 • pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą fizyczną.

Jednostkowe stawki czynszu wskazane zostały w Rozdziale II Procedury gospodarowania mieniem SP będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 34/2022.

Czas trwania umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości.

 • nieruchomości oraz urządzenia wodne lub ich części można oddać w dzierżawę lub użyczenie na czas określony nie dłuższy niż 5 lat. W przypadkach, szczególnie uzasadnionych interesem społecznym (np. konieczność zachowania trwałości projektu dofinansowanego środkami unijnymi itp., infrastrukturę komunalną i przemysłową pod dnem cieku lub napowietrzną, a także infrastrukturę transportową), na czas nie dłuższy niż 20 lat.   
 • budynki i lokale mieszkalne lub gospodarcze można oddać w dzierżawę lub najem, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku zawarcia umowy z pracownikiem PGW WP umowa podlega rozwiązaniu najpóźniej z dniem ustania stosunku pracy.


Termin rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy

Termin załatwienia spraw wynosi do 120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku, jest jednak uzależniony od terminu uzyskania wymaganych zgód. Procedura kończy się zawarciem właściwej umowy, bądź negatywnym rozpatrzeniem wniosku.

 

Instrukcje jak prawidłowo wypełniać wniosek o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami lub dzierżawy:

INSTRUKCJA_Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości 

INSTRUKCJA_Wzór wniosku o zawarcie umowy gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi 

PRZYKŁAD_wypisania tabel dane z wypisu


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

!!! ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU !!!