Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i śluz obowiązujące w 2024 r. na obszarze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

(na podstawie Obwieszczenia Ministra infrastruktury z dnia 1 lipca 2023r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024r., link)

 

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

 

 

 

Rodzaj należności

 

Stawka należności

 

Za przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna za jeden tonokilometr na Warcie od km 0+000 do km 406+600 i Kanale Ślesińskim od km 0+000 do km 26+460

 

0,77 gr

 

Za żeglugę pustych statków towarowych za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

 

0,15 gr

 

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej

2,35 gr

 

 

 

 

 

w godzinach

 

7:00 - 19:00

19:00 -7:00 

 

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą

 

 

20,43 zł

 

21,45 zł

   

Statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

   Rodzaj należności

Stawka należności

 

 

 

 

w godzinach

7:00- 19:00

19:00 -7:00

 

 

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający.

 

9,40 zł

 

19,00 zł

 

 

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający.

 

5,40 zł

 

10,90 zł

 

 

 

Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.

Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.

  
 

 

  

Ulgi i zwolnienia z opłat

   
 

 

Należności nie ponosi się za:
a) statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) z wyłączeniem  należności za korzystanie ze śluz,
b) statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach oraz jednostki państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
c) okręty i jednostki sił zbrojnych, jednostki organizacyjne podległych lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Krajowej Administracji Skarbowej oraz jednostki ratownicze,
d) statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
e) statki urzędów morskich oraz urzędów żeglugi śródlądowej
f) statki straży gminnej,
g) promy w ciągu dróg publicznych.

(art. 313, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

  
 

Należność za śluzowanie obniżona o połowę przysługuje uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.  

(art. 313, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

 

 

 

UWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających prosimy o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

 

  1. Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia PGW WP RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do Wód Polskich, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym była wykonana żegluga lub w razie braku złożenia ww. formularza, na podstawie własnych ustaleń.
  1. Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

 

Formularze do pobrania:


Deklaracja, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni - dla statków towarowych, zestawów, obiektów pływających i dla spławu drewna (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i statków niebędących małymi statkami (statków o nośności powyżej 15 ton lub służących do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B).

 

Formularz_deklaracja