Wyjście z kryzysu wodnego, zwłaszcza na terenach pokopalnianych, wymaga podjęcia szeregu działań na rożnych poziomach władzy oraz zaangażowania instytucji państwowych jak i prywatnych. Celem planowanych przez Wody Polskie i gminę Kramsk inwestycji, przy udziale ZE PAK S.A., jest odbudowa stosunków hydrologicznych i odtworzenie dawnego charakteru rzeki Warcicy. Końcowym efektem tych prac ma być także stworzenie warunków do przywrócenia niezwykłych walorów przyrodniczych tego regionu.   

 

Kramsk

 

Gmina Kramsk w ostatnich latach szczególnie doświadczyła zjawiska suszy na swoim terenie, czego obrazem może być widok pustego koryta rzeki Warcicy na prawie całej jej długości. Wpływ na taką sytuację miały warunki meteorologiczne: wysokie parowanie potencjalne, które regularnie w ostatnich latach przekracza 700 mm/rok i niskie opady na poziomie 450-550 mm/rok oraz działalność górnicza, w tym przypadku odwodnienia pobliskiej odkrywki Drzewce. Przykłady inwestycji, które przyczynią się do poprawy tego niekorzystnego stanu przedstawili na sesji Rady Gminy Kramsk Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Jan Bartczak, dyrektor Zarządu Zlewni w Kole.

 

Do odbudowy zasobów wodnych na tym obszarze przyczyni się niewątpliwie powstanie zbiorników po zakończeniu eksploatacji węgla brunatnego w odkrywce Drzewce. Wypełnianie zbiornika wodnego „Bilczew” zakończyło się w 2016 r. Jego pojemność wynosi ~4,6 mln m³ wody. W roku 2023 ma się rozpocząć natomiast rekultywacja zbiornika po odkrywce Drzewce – Pole B. Docelowo ma on pomieścić ~35,2 mln m³ wody.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje realizacja projektu przerzutu wód z Warty do rzeki Warcicy. W tej sprawie Wody Polskie porozumiały się z Zespołem Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A. Na lata 2020-2021 przewidziano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu do Warcicy oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych celem rozpoczęcia  prac budowlanych. W dalszej kolejności zaplanowano wykup gruntów. Roboty budowlano-montażowe mają się zakończyć w 2022r. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 1 mln 525 tys. zł, w tym wkład samorządów i ZE PAK S.A. wyniesie 450 tys. zł.

 

Odrestaurowanie

 

Odrestaurowanych zostanie również kilkanaście obiektów hydrotechnicznych na Warcicy i jej dopływach, które to zadanie finansować będą Wody Polskie. Dzięki tym zabiegom możliwe będzie odtworzenie przepływu wody w rzece Warcicy i podniesienie poziomu wód gruntowych w jej zlewni. Dojdzie również do odbudowy głębszych poziomów wodonośnych w regionie. W efekcie nastąpi szybsze wypełnienie leja depresji związanego z odkrywką Drzewce, a po jej zamknięciu również samego wyrobiska końcowego.