W związku z informacjami kierowanymi do mieszkańców Miasta Turek przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przesłał do Prezesa PGKiM w Turku następujące pismo:

 

Poznań, dnia 18 stycznia 2021 r.

                                                                         

 

Pan Mirosław Wypiór

                                                                          Prezes Przedsiębiorstwa

                                                                          Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                                                                          z siedzibą w Turku

ul. Polna 4, 62-700 Turek

           

 

W związku z rozpowszechnianą przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, kierowaną do mieszkańców Miasta Turek, informacją z dnia 8 stycznia 2021 r. zawierającą stwierdzenie:

…”w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz.U z 2020, poz.310) spółka PGKiM ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W związku z powyższym istnieje obowiązek ponoszenia opłat za zrzut wód opadowych lub roztopowych do urządzeń PGKiM sp. z o. o. w Turku …”

informuję, że treść wskazanej  informacji nie jest zgodna  z uregulowaniami powołanej ustawy Prawo wodne, stawia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w niekorzystnym świetle i wymaga  wyjaśnień oraz zapewne sprostowania.

Przywołana w Państwa piśmie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) nie posługuje się pojęciem „korzystanie ze środowiska”, a tym bardziej nie przewiduje opłat za „korzystanie ze środowiska”, które miałyby być ponoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłaty za korzystanie ze środowiska zostały przewidziane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i pobierane są przez organy ochrony środowiska - organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska, a nie przez organy Wód Polskich. Tutejszy organ przypomina, że opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień oraz za składowanie odpadów i od 1 stycznia 2018 r. odprowadzane są na rzecz właściwych Urzędów Marszałkowskich.

Tymczasem przychody Wód Polskich zostały enumeratywnie określone w przepisie art. 255 Prawa wodnego i  katalog ten obejmuje wpływy m.in. z tytułu opłat za usługi wodne, takie jak:

1. pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,

2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

3. odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej lub systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (art. 268 ust. 1 pkt 1-3).

Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamknięte (art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego).

Mając na względzie fakt, że wskazana opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ponoszona jest w konkretnych warunkach, z zasady nie odnoszących sie do indywiudualnych Mieszkańców, proszę  Pana  Prezesa  o wyjaśnienie w jakim konkretnie celu i na jakiej podstawie zostały skierowane wezwania do Mieszkańców, jak określono krąg adresatów tych wezwań (czy na podstawie wcześniej zawieranych umów, czy też na innej podstawie).

Treść wezwań przygotowanych i rozpowszechnianych przez spółkę PGKiM sp. z o.o. z siedzibą w Turku należy ocenić jako nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych powyżej, tym bardziej, że Państwa pismo wywołało zaniepokojenie wśród Mieszkańców m. Turek, którzy zdezorientowanie w przedmiotowej sprawie zasygnalizowali organom Wód Polskich.

Z racji zaangażowania Wód Polskich, uważamy za celowe zapewnienie Mieszkańcom wiedzy co do podstawy faktycznej i prawnej wezwań do podania powierzchni zabudowanej i powierzchni utwardzonej, z której odprowadzane są wody opadowe. Podstawy skonstruowanego przez spółkę żądania w żadnym zakresie nie wynikają z pisma PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku. Bez jednoznacznego wskazania tych podstaw kierowanie wezwań do Mieszkańców o treści przygotowanej przez PGKiM Sp. z o.o. z siedzibą w Turku i oczekiwanie na odpowiedzi adresatów w terminie wyznaczonym przez spółkę pod sankcją naliczenia tej powierzchni z systemu GIS i obciążenia opłatą – należy ocenić jako co najmniej przedwczesne.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień objęte niniejszym pismem proszę potraktować jako priorytetowe choćby z uwagi na skalę odbiorców Państwa pisma, które wywołało poruszenie wśród Mieszkańców.

 

Bogumił Nowak

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Wód Polskich w Poznaniu

 

 

W odpowiedzi Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  w Turku przesłał następujące pismo:

 

strona 1


strona sadas2

 

Wyjaśnienia Prezesa PGKiM kończą prowadzoną korespondencję. Liczymy na przyjazną współpracę.