Wody Polskie wspólnie z Gminą Powidz zainicjowały akcję, której celem będzie tworzenie stref ochronnych wokół jezior, by przeciwdziałać degradacji tych zbiorników. Na początek, na obszarze pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem, przy tamtejszej promenadzie, powstanie aleja dębów. Miejsce to jest zlokalizowane na gruntach Wód Polskich, a nasadzenia zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego. To przykład realizacji zadania w ramach lokalnych partnerstw. Wody Polskie  zawierają takie porozumienia z samorządami i innymi instytucjami, by wspólnie przeciwdziałać skutkom suszy oraz realizować gospodarkę wodną w oparciu o głos społeczeństwa.

Partnerstwa wodne zawierane w ramach Programu kształtowania zasobów wodnych w zlewniach rolniczych to współpraca na rzecz retencji wód z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym działań technicznych z zakresu retencji korytowej, której celem jest poprawa bilansu wodnego, wzrost świadomości mieszkańców o racjonalnym gospodarowaniu wodami, a także promowanie działań nietechnicznych, pomagających w zatrzymaniu wody tam, gdzie spada. W wielu miejscach współpraca ta została zawiązana również w celu ochrony i poprawy jakości wód w zlewniach rzek i jezior. Zachęcamy do lektury artykułu: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1255-woda-dla-rolnictwa. Przykładem jest tu modelowe współdziałanie Wód Polskich w Poznaniu oraz Gminy Powidz i Gminy Ostrowite.

- Sercem gminy jest Jezioro Powidzkie. Zaplanowaliśmy i wdrażamy wspólnie z Gminą Powidz szereg działań, mających na celu poprawę zdolności retencyjnych jeziora, właściwe zarządzanie jego infrastrukturą, a także terenami położonymi wokół niego bezpośrednio, które stanowią cenne przyrodniczo strefy buforowe – tłumaczy Bogumił Nowak, dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu. Są to pasy roślinności – szuwarowej oraz drzewa i krzewy, które porastają strefy przybrzeżne. Roślinność, która je porasta potrafi magazynować w swoich tkankach duże ilości biogenów, tym samym ograniczając ich spływ w kierunku zbiorników wodnych i rzek.

 

powidz00059 1024x683 powidz00047 1024x683

 

Wspólnie z Gminą Powidz będziemy dążyć do zwiększenia zdolności oczyszczania wód, a także zwiększenia bioróżnorodności otoczenia jeziora, poprzez utrzymywanie terenów ochronnych. Więcej o ich działaniu piszemy tutaj: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/retencja-korytowa/strefy-buforowe. Również drzewa odgrywają dużą rolę w małej retencji wód, poprawiają mikroklimat, ograniczają zjawisko tzw. wysp ciepła w miastach i zwiększają różnorodność biologiczną oraz estetyczno-krajobrazową danej okolicy. Dlatego na obszarze pomiędzy Powidzem a Przybrodzinem stworzona zostanie Aleja Pamięci. Pierwszych 25 sadzonek wkopali w ziemię pracownicy Wód Polskich, Urzędu Gminy Powidz oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Powidza.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa realizowana jest na gruntach administrowanych przez Wody Polskie, a sfinansowana została z funduszu sołeckiego. Zatem to sami mieszkańcy gminy zdecydowali o przekazaniu tych środków na ten właśnie cel. Odpowiedzieli tym samy na apel Towarzystwa Przyjaciół Powidza, które rekomendowało wójtowi takie rozwiązanie. Kolejne aleje dębowe rozlokowane będą wzdłuż miejscowego ciągu pieszo-rowerowego (o długości 2300 m) i dedykowane będą zasłużonym Wielkopolanom. Podobne miejsca, także o charakterze edukacyjnym, mają powstawać na terenie innych enklaw zieleni.  Przy okazji powiększona zostanie strefa buforowa, która będzie ograniczała dopływ zanieczyszczeń do Jeziora Powidzkiego. Planowane są także akcje, mające na celu sprzątanie brzegów i dna jeziora.

 

uiliulil zaaww

 

Celem tych działań jest uświadomienie mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, ale też turystów, że budowa pomostów bez wymaganych pozwoleń, nadsypywanie brzegów, czy dewastacja pasa szuwarów jest łamaniem przepisów! – Linia brzegowa Jeziora Powidzkiego liczy ponad 30 km. Na długich odcinkach została zniszczona, a te urządzenia po prostu straszą. Naprawdę mamy w tym zakresie wiele do zrobienia – przekonuje wójt gminy Powidz Jakub Gwit. Od sierpnia gminni urzędnicy wspólnie z pracownikami Wód Polskich prowadzą intensywne kontrole pomostów wokół Jeziora Powidzkiego. Na kolejne miesiące zaplanowane są wspólne kontrole z pracownikami Gminy Ostrowite po wschodniej stronie Jeziora Powidzkiego oraz wokół Jeziora Kosewskiego. Do chwili obecnej sprawdzono legalność budowy 120 takich obiektów. Założenia tej współpracy opisujemy tutaj: https://poznan.wody.gov.pl/aktualnosci/803-lokalne-porozumienie-ma-pomoc-w-chronie-wod-jeziora-powidzkiego

Istotne jest również to, aby podnosić świadomość ekologiczną części naszego społeczeństwa, która niestety nie szanują tych pięknych i jeszcze czystych akwenów. Tymczasem jeziora odgrywają istotną rolę w życiu człowieka i w przyrodzie. Dla wielu miejscowości są źródłem zaopatrzenia w wodę. Często stanowią kluczowy element rozwoju wsi czy zwiększenia atrakcyjności danego regionu. Wpływają na klimat, okoliczną florę i faunę, a w końcu także na ludzi zamieszkałych w pobliżu. I generują dochód dla bardzo wielu przedsiębiorców. Szczególnie zapamiętać trzeba, że jeziora są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi i stanowią ważny element ograniczenia zagrożenia powodziowego, przechwytując nadmiar wód w okresach roztopów i zwiększonych przepływów w rzekach (w przypadku jezior przepływowych).