Z dniem 30 lipca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie uprawniające pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego podczas przeprowadzania kontroli gospodarowania wodami. Upoważnienia do nakładania grzywien wydaje Prezes PGW Wody Polskie. Pozwoli to na weryfikację legalności działań podejmowanych przez pracowników Wód Polskich.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1285), pracownicy Wód Polskich będą mogli nałożyć grzywnę w postaci mandatu karnego za wykroczenia z art. 476 ust. 1 i 2, art. 477 pkt 4–8 oraz art. 478 pkt 2, 6 i 12–16 ustawy Prawo Wodne

Chodzi m.in. o takie działania jak wykonywanie urządzeń wodnych (np. pomostów) bez wymaganej zgody wodnoprawnej, grodzenie nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych lub do brzegu wód morskich lub morza terytorialnego, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, lub zakazywanie czy uniemożliwianie przechodzenie przez ten obszar, wprowadzanie do wód odpadów lub ciekłych odchodów zwierzęcych, mycie pojazdów w wodach powierzchniowych lub nad brzegami tych wód, czy niewykonanie obowiązków określonych w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

Podczas kontroli gospodarowania wodami uprawniony pracownik Wód Polskich będzie mógł, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, nałożyć na kontrolowanego grzywnę w postaci mandatu karnego. Nowe uprawnienia pozwolą na kompleksowe prowadzenie kontroli gospodarowania wodami, usprawnią zarządzanie zasobami wodnymi i właściwe gospodarowanie wodami. Przewidziane są mandaty w wysokości: od 20 zł do 500 zł oraz grzywny w wysokości do 5 000 zł, skierowane przede wszystkim wobec przypadków nie respektowania pozwoleń wodnoprawnych np. poprzez zrzut nieczystości lub braku takiego pozwolenia.