W najbliższym czasie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje w rejonie Koła inwestycje, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej w dolinie Warty oraz zwiększenie retencji wód w zlewni rzeki Warcicy.

Głównym przedsięwzięciem, planowanym na najbliższe lata, jest remont wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w rejonie polderu Gozdów. Początek obiektu znajduje się w rejonie wsi Gąsiorów na wysokości biegu rzeki Warty, a jego koniec wyznacza obwodnica drogowa miasta Koła. Powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wymaga gruntownej odnowy. Zaplanowano także jego rozbudowę, by dostosować jego parametry do wymogów klasy II.

 

DSC03007

 

- Wybiegamy w ten sposób w kolejne dziesięciolecia. To inwestycje w przyszłość mieszkańców Koła i sąsiadujących samorządów – podkreślił w swoim wystąpieniu poseł Leszek Galemba. Powiat kolski to region silnie zagrożony powodzią. Problem dotyczy 5 z 11 jego gmin. Lokalne władze z przerażeniem wspominają rok 2010. Wtedy woda w Warcie dotarła do korony wałów. Przez 3 tygodnie żyli ze świadomością, że w każdej chwili może przelać na pobliski teren charakteryzujący się gęstą zabudową mieszkaniową. – A tuż obok znajdują się Dom Pomocy Społecznej oraz powiatowy szpital – opowiadał Robert Kropidłowski, starosta kolski.

W ciągu najbliższych dwóch lat planowana jest przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku od km 4+770 do km 6+956. Wartość kosztorysu inwestorskiego przewidzianego na ten odcinek to blisko 5 mln zł. Całość zadania została wyceniona na ponad 20 mln zł.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na bieżąco realizuje również  zadania, które mają zwiększyć zasoby wodne w regionie. Na obszarze powiatu kolskiego odbudowanych zostanie m.in. sześciu jazów na rzece Rgilewce w celu zwiększenia retencji korytowej i gruntowej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy. – Zaplanowaliśmy również odtworzenie mniejszych obiektów piętrzących na dopływach rzeki Rgilewki, m.in. na Kanale Dzierzbickim, Kanale Bylice i Orłówce – wyliczał w trakcie swojego wystąpienia Bogumił Nowak, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Łączny koszt tych prac to blisko 12,5 mln zł. Wspólnie z lokalnymi samorządami Wody Polskie przymierzają się także do realizacji inwestycji, polegającej na przerzucie wód z Warty do rzeki Wiercicy, co w połączeniu z odpowiednią regulacją istniejącymi na tej rzece urządzeniami hydrotechnicznymi powinno odbudować utracone zasoby wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze blisko 100 km2.