Do tworzenia Partnerstw Wodnych i współdziałania samorządów z Wodami Polskimi zachęca, w ramach strategicznej współpracy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Porozumienie takie zakłada wspólne zarządzanie wodą w terenie, głównie we współpracy ze starostwami powiatowymi, ale też lokalnymi gminami, spółkami wodnymi oraz rolnikami.

Umowa określa zasady współpracy w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących gospodarki wodnej na obszarze danej gminy, zwłaszcza w zakresie zwiększania retencji wód oraz przywracania funkcjonalności systemów melioracyjnych, pozwalających na poprawę stosunków wodnych na terenach rolnych.

 

Partner 2

 

Dzięki Partnerstwu Wodnemu jednostki samorządów terytorialnych oraz instytucje zainteresowane współpracą w zakresie kształtowania zasobów wodnych:

- mogą zgłosić potrzebę odbudowania/odremontowania urządzeń hydrotechnicznych;

- otrzymać informacje o planowanych pracach utrzymaniowych czy inwestycyjnych prowadzonych na obiektach hydrologicznych zlokalizowanych na ich terenie lub w pobliżu;

- uzyskać poradę na temat: funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych, pozyskiwania zgód wodnoprawnych, prawidłowego użytkowania gruntów hydrogenicznych itp.;

- są namawiani do tworzenia zadrzewień śródpolnych lub oczek wodnych;

- mogą wspólnie z kierownikami nadzorów wodnych rozwiązać problem nawodnień rolniczych i podtopień, np. poprzez informowanie o terminie sianokosów;

- są namawiani do partycypowania w kosztach odbudowania/odremontowania wybranych urządzeń hydrotechnicznych, co daje im gwarancję szybszej realizacji tych inwestycji;

- dbania o urządzenia hydrotechniczne bądź też kształtowania polityki wodnej w rejonie poprzez gospodarowanie wodą na tych obiektach (starania o pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie realizowane przez jednostkę samorządową). Dzięki temu wydanie tego rodzaju dokumentu realizowane jest przez odpowiedni Zarząd Zlewni, co przyspiesza procedurę opiniowania tego dokumentu;

- mogą przedstawić rozwiązania projektowe, dotyczące zwiększenia zasobów wodnych w swoim regionie, co powinno przyspieszyć realizację inwestycji odkładanych przez lata. W przypadku wielkopolskiej gminy Kramsk jest  to opracowanie przerzutu wody z Warty do rzeki Warcicy.

Jedną z 5 gmin w Polsce, na terenie których wprowadzany jest pilotażowo ten program, jest podpoznańskie Rogoźno.

-  w przypadku tej gminy program ten zostanie rozszerzony o współdziałanie z Lasami Państwowymi. Wyznaczone zostaną tereny leśne przylegające do Wełny i Małej Wełny, gdzie poziom wody zostanie czasowo podniesiony poprzez np. budowę progów (wykorzystując naturalne materiały: kamień, drewno).  Będzie to powodowało w pierwszej kolejności spowolnienie odpływu i zachowanie przepływów nienaruszalnych w okresach niżówkowych. Z drugiej strony w okresach wystąpienia wysokich stanów możliwe będzie czasowe podtopienie terenów leśnych, podniesienie poziomu wód gruntowych oraz rozprowadzenie nadmiaru wód po okolicznych lasach;

- dzięki skoordynowanym działaniom możliwe będzie odtworzenia dwukierunkowego sytemu melioracji, czyli zatrzymanie wody w cieku głównym i ciekach pobocznych. Zapewnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych na dawnych ciekach melioracji podstawowej i szczegółowej. Do końca lipca gmina Rogoźna przy konsultacji z kierownikiem Nadzoru Wodnego w Obornikach Wielkopolskich ma przygotować listę urządzeń wodnych, które mają być wyremontowane lub odbudowane;

- w wyniku współpracy odbywać się będzie prawidłowe kształtowanie zasobów wodnych w jeziorach (ilościowe jak i jakościowe). Obecnie jeziora: Rogozińskie i Budziszewskie są silnie zeutrofizowane. Wspólne działania Gminy Rogoźno i Wód Polskich mają wypracować metody ochrony jezior i rzeki Małej Wełny przepływającej przez nie, m.in. poprzez współdziałanie w zakresie odbudowy zasobów wodnych Jeziora Budziszewskiego, czy wykaszanie i utylizację szuwarów. Dzięki Partnerstwu możliwe jest dzielenie się pracami: Wody Polskie zobowiązały się  się do czyszczenia koryta rzeki Wełny, czy do usuwania szuwarów pomiędzy jeziorami. Gmina zapewni transport, a Nadleśnictwo teren na terenie którego możliwa będzie utylizacja zebranego materiału organicznego;

- w przyszłości Partnerstwo Wodne ma objąć nie tylko Rogoźno, ale również inne gminy położone wzdłuż rzek Mała Wełna i Wełna w celu kompleksowej ochrony całej zlewni tych rzek.