W sali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rogoźnie oficjalnie podpisano porozumienie określające zasady współpracy w ramach Partnerstwa Wodnego. Wspólne działania podejmowane przez Zarząd Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, władze gminy oraz Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwa Oborniki i Durowo, mają przyczynić się do poprawy stosunków wodnych oraz jakości wód na terenie gminy Rogoźno.

Z ramienia Wód Polskich umowę podpisali: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak oraz p.o. Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Arkadiusz Koza. Sygnatariuszem dokumentu ze strony gminy jest Roman Szuberski, burmistrz Rogoźna. Nadleśnictwo Durowo reprezentował Nadleśniczy Sławomir Kołacz, natomiast Nadleśnictwo Oborniki - Nadleśniczy Jacek Szczepanik.

Efektem podejmowanych gremialnie decyzji ma być możliwie maksymalne zatrzymanie zasobów wód powierzchniowych w korytach cieków wodnych, a także zasilanie i retencjonowanie wody w istniejących już rowach melioracyjnych, korytach i zbiornikach. Porozumienie określa zasady współpracy  w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących kształtowania zasobów wodnych w zlewni rzeki Wełny w obszarze Gminy Rogoźno.

 

IMG 20200622 090422

 

Partnerzy zadeklarowali ścisłą współpracę w zakresie realizacji zadań dotyczących gospodarki wodnej na terenie Gminy Rogoźno. Zwłaszcza w zakresie zwiększenia retencji wód oraz przywracania funkcjonalności systemów melioracyjnych, pozwalających na poprawę stosunków wodnych na gruntach rolnych, kształtowania zasobów ilościowych i jakościowych jezior oraz zwiększenia retencji wodnej na terenach leśnych. Dyskusje obejmą także zagadnienia związane  z formalnym uproszczeniem możliwości realizacji nawodnień przez gospodarstwa i zakłady rolnicze.

Obecnie na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu rozmowy zmierzające do zawarcia Partnerstwa Wodnego prowadzone są w kilkunastu gminach.