Susza zaczyna coraz bardziej doskwierać rolnikom i zdecydowanie wpływa na jakość plonów. Skutki zmian klimatu powodują coraz większe straty. Pogarsza się bowiem dostępność do wody, obniża się jej poziom w rzekach, jeziorach i w warstwach wodonośnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wdraża szereg rozwiązań, mających złagodzić skutki tych niekorzystnych zjawisk.

Przede wszystkim nasze Gospodarstwo opracowuje we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy, zawierający szereg działań zwiększających dostępność wody dla gospodarki i społeczeństwa, w tym m.in. zmianę świadomości rolników w podejściu do tworzenia retencji na obszarach rolnych. Tym samym Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które posiadają taki dokument.

Wśród inwestycji przewidzianych na ten rok i kolejne lata zaplanowany jest kompleksowy remont zapory czołowej zbiornika Jeziorsko, budowa zbiornika retencyjnego Tulce na rzece Męcinie w podpoznańskiej gminie Kleszczewo oraz przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych na funkcje nawadniająco-odwadniające. Szczególnie to ostatnie zadanie nakierowane jest na zaopatrzenie rolnictwa w wodę.

Nasi pracownicy zwracają ponadto uwagę na przedsięwzięcia, polegające na budowie i przebudowie zbiorników retencyjnych oraz jazów. Ważnym elementem tych założeń jest także tworzenie stawów, małych zbiorników przydomowych lub odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych.

Chętnie bierzemy również udział w spotkaniach z rolnikami, które są bardzo dobrą okazją do wymiany spostrzeżeń oraz podstawą do realizacji wspólnych działań. W ostatnim czasie przemierzyliśmy całą Wielkopolską, biorąc udział w wyjątkowym projekcie - „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” - cyklu 9 spotkań informacyjnych. Były one odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie możliwości do uzyskania rzetelnych oraz praktycznych informacji w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

Swoją wiedzą ze słuchaczami dzielili się Bogumił Nowak - dyrektor RZGW Wód Polskich w Poznaniu, Beata Musielska – zastępca dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu, Jan Bartczak - dyrektor Zarządu Zlewni RZGW Wód Polskich w Kole, Jagoda Andrzejewska - dyrektor Zarządu Zlewni RZGW Wód Polskich w Poznaniu oraz Anna Karlik-Maćkowiak - kierownik Nadzoru Wodnego RZGW Wód Polskich w Środzie Wielkopolskiej.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje, dotyczące zgód wodnoprawnych, wzory wniosków i ścieżka uzyskiwania zgód umieszczone są na stronie internetowej www.poznan.wody.gov.pl, w zakładce „Strefa klienta”. Adresy i dane kontaktowe jednostek Wód Polskich, m.in. Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych znadują się pod linkiem:

http://poznan.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad