Wody Polskie włączyły się w tym roku w realizację wyjątkowego projektu. „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” to cykl 9 spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsięwzięcie patronatem objął wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W trakcie rozmów z ekspertami poruszane są aktualne tematy przydatne przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich. W Marszewie, w powiecie pleszewskim, gdzie odbyła się pierwsza taka debata, nasi pracownicy przedstawili główne założenia Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze rolnictwa. Zwrócili uwagę na przedsięwzięcia polegające na budowie i przebudowie zbiorników retencyjnych oraz jazów. Ważnym element tych założeń, nakreślonym w projekcie dokumentu, jest również tworzenie stawów, małych zbiorników przydomowych lub śródpolnych oczek wodnych.

Uczestników spotkania poinformowaliśmy także, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uruchamia pilotażowy Program Nawodnień Rolniczych, którego celem jest przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych na funkcje nawadniająco - odwadniające. Zwrócono uwagę, że budowa, przebudowa i remont progów piętrzących, zastawek i jazów ma na celu zwiększenie retencji korytowej i gruntowej, która jest ważnym elementem w przeciwdziałaniu skutkom suszy.