Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń za III kwartał 2019 r. w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych. Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za IV kwartał 2019 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 stycznia 2020 r. Oświadczenia należy przesyłać bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

Przypomnijmy, że na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu funkcjonuje pięć Zarządów Zlewni: w Sieradzu, Poznaniu, Kole, Kaliszu oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Wzory oświadczeń opłat za usługi wodne można pobrać tutaj: https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne