kposk

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia wyniki analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2022.

 

Na mocy art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) gminy przedkładają Wodom Polskim corocznie, nie później niż do dnia 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły. W związku z art. 90 ust. 1 tej ustawy Wody Polskie dokonują analizy ww. sprawozdań oraz przekazują gminom informacje o wynikach tej analizy.

Na terenie RZGW w Poznaniu obowiązkiem sprawozdawczości za rok 2022 objętych jest obecnie 195 aglomeracji. Wszystkie gminy odpowiedzialne za przekazanie sprawozdań z realizacji KPOŚK w aglomeracjach zlokalizowanych na obszarze administrowanym przez tut. Zarząd przedłożyły sprawozdania.

Następnie przedmiotowe sprawozdania zostały poddane analizie. W przypadku 184 sprawozdań koniecznie było uzupełnienie braków i/lub poprawa błędów. O konieczności wprowadzenia poprawek gminy były informowane we właściwym piśmie z wezwaniem do usunięcia błędów, przekazania dodatkowych wyjaśnień lub akceptacji naniesionych przez RZGW poprawek w sprawozdaniu. Na wezwanie odpowiedziało 179 aglomeracji, przesyłając skorygowane ankiety sprawozdawcze.

Ostatecznie wszystkie sprawozdania zostały przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej celem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej.

Szczegóły w pliku poniżej.