Był w użyciu przez ponad 50 lat. Niestety jego konstrukcja nie spełniała już wymaganych w eksploatacji parametrów. Dlatego został dokładnie odrestaurowany i dziś może pełnić swoją podstawową funkcje jaką jest piętrzenie wody dla potrzeb rolnictwa. Inwestycja kosztowała niecałe 2,3 mln zł.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje szereg działań technicznych i nietechnicznych mających przyczynić się do wzrostu retencji wody w Polsce. Zadania te wykonywane są przy jednoczesnym utrzymaniu trwałej równowagi bilansu wodnego i pożądanego stanu środowiska naturalnego. W ostatnim czasie nasza uwaga skupia się na modernizowaniu i odtwarzaniu obiektów hydrotechnicznych na rzekach w celu zatrzymywania większych ilości wody w ich korytach, a także realizacji prac zmierzających do odtworzenia zasobów wodnych jezior.

 

Fotoram.oświecim

 

Tym założeniom ma służyć kompleksowa modernizacja jazu klapowego Oświecim usytuowanego na rzece Prośnie na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego, a konkretniej między gminą Doruchów i gminą Galewice. Piętrzenie wody umożliwia wprowadzenie wód rzeki Prosny do Strugi Bobrowskiej oraz do Kanału Dębicze. Dodatkowo poprzez system zastawek i rowów na tych ciekach pozwala na prowadzenie nawodnień kilkuset hektarów użytków rolnych. Każdy z tych cieków ma zapewniony odpływ do Prosny poniżej jazu.

 

 

Jaz Oświecim to jaz jednoprzęsłowy, klapowy i wybudowany został w 1970 r. Jego podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne oraz eksploatacyjne wyglądają następująco:

- światło jazu – B=7.25 m konstrukcyjne jazu

- długość jazu – L= 12.85 mm

- wysokość piętrzenia – Hp= 1,60 m

- niecka wypadowa – głęb. 0,30 m, dług. 6,00 m

- normalny poziom piętrzenia – NPP = 135.20 m n.p.m.

- maksymalny poziom piętrzenia – MaksPP = 135.35 m n.p.m.

Przewały powodziowe boczne w międzywalu:

- z krawędzią przelewową na rzędnej 135.55 m n.p.m. L= 2 x 10 m

- z krawędzią przelewową na rzędnej 135.60 m n.p.m. L=2 x 7 m

 

 

Eksploatacja jazu polega na utrzymywaniu normalnego poziomu piętrzenia wody na rzece Prośnie na rzędnej 135,20 m n.p.m. w okresie wegetacyjnym od 1 kwietnia do 30 października z przerwami, wynikającami z aktualnej sytuacji hydrologicznej i potrzeb nawodnień. Dopuszczalne jest przekroczenie tego poziomu o 0,15 m i okresowe piętrzenie do rzędnej 135,35 m n.p.m.. W okresie jesienno-zimowym, od 1 listopada do 30 marca zamknięcie klapowe jest opuszczane (klapa położona na progu jazu), co pozwala m.in. na niezakłóconą migrację ryb.

W okresach występowania stanów niskich (susza) przy podniesionej klapie zapewnia się przeprowadzanie przez jaz co najmniej przepływu nienaruszalnego poprzez opuszczanie klapy. Wielkość tego przepływu w przekroju jazu wynosi Qb=0,88 m3/s. Przy dopływach mniejszych od 1,00 m3/s. (odczyt na wodowskazie Mirków H=65 cm) klapa zostaje całkowicie opuszczana. Podobnie po osiągnięciu stanu wody w Mirkowie H=160 cm, co oznacza wystąpienie stanu ostrzegawczego, klapa zamknięcia jazu zostaje opuszczona (położona). Przy występowaniu przepływów większych od 38 m3/s stan na wodowskazie w Mirkowie H=240 cm woda wypełnia cały przekrój międzywala.