Realizacja zadania pozwoli odtworzyć przepływ w tej rzece oraz przyspieszy napełnianie odkrywki Drzewce po jej zamknięciu. List intencyjny zakładający współfinansowanie tych prac podpisano 10 listopada 2020 r. w Zarządzie Zlewni w Kole.

Całkowity koszt wykonania inwestycji szacowany jest na 1 mln 525 tys. zł, w tym wkład samorządów i ZE PAK S.A. wyniesie 450 tys. zł. W roku 2020 przygotowano dokumentację geodezyjną, której celem było ustalenie przebiegu trasy rurociągu sprowadzającego wodę z Warty do Dopływu spod Dzieraw, skąd woda grawitacyjnie będzie spływała do rzeki Warcicy. Na rok 2021 planowany jest wykup gruntów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej. Na lata 2021-2022 przewidziane są roboty budowlano – montażowe. Jeśli nic nie przeszkodzi w ich realizacji na koniec roku 2022 woda powinna pojawić się w korycie rzeki Warcicy. Przerzut grawitacyjny uzależniony jest też od stanu wód w Warcie, ponieważ jego uruchomienie wymaga stanów zbliżonych co najmniej do średnich.

Realizacja zadania we wspomnianym wyżej zakresie spowoduje, że lej depresji związany z wyrobiskiem jak również sama odkrywka szybciej zaczną się wypełniać. Według wstępnych kalkulacji, przy przerzucie na poziomie 1,0 m3/s odkrywka Drzewce powinna się wypełnić po zamknięciu nie tak jak pierwotnie wyliczano po 15, ale już po 6 latach! Szacunkowa wielkość retencji pozyskanej dzięki realizacji tego zadania wyniesie ponad 30 mln m3. Odbudowane zostaną także zasoby wód podziemnych w okolicy. Dodatkowo należy wskazać, że jest to działanie przeciwpowodziowe. W momencie, gdy w Warcie odnotowane zostaną bardzo wysokie stany wody, zawsze będzie istniała możliwość przerzutu części tych wód do zlewni Warcicy, co pozwoli m.in. zredukować przepływ w środkowym i dolnym odcinku Warty.

Opowiada Bogumił Nowak, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.