Wody Polskie realizują w rejonie Koła inwestycje, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej w dolinie Warty. Kluczowym przedsięwzięciem dla osiągnięcia tego celu  jest remont wału przeciwpowodziowego rzeki Warty na polderze Gozdów.

Początek obiektu znajduje się w rejonie wsi Gąsiorów, a jego koniec wyznacza obwodnica drogowa miasta Koła. Wał przeciwpowodziowy powstał w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i wymaga gruntownej odnowy. W ten sposób odnowiona zostanie jego lewostronna część na długości ponad 2 km. Zaplanowano również jego modernizację przez wzmocnienie konstrukcji korpusu oraz dostosowanie parametrów budowli do obowiązujących norm i przepisów.

 

 

Roboty obejmują uszczelnienie korpusu i podłoża wału. Ponadto wybudowany zostanie pas komunikacyjny pozwalający na efektywny monitoring obiektu podczas wezbrań powodziowych. W osi korony wału zostanie wykonana przesłona przeciwfiltracyjna z zawiesiny samotwardniejącej na bazie bentonitu.

 

 

Wysoki przepływ wód powodziowych utrzymuje się zwykle przez 3–4 dni. Przez ten okres woda nie powinna przefiltrować się przez wał. Jeśli jednak ten stan utrzymuje się przez dłuższy czas, wzrasta niebezpieczeństwo naruszenia stabilności konstrukcji wału. A ponieważ powodzie w naszym kraju występują coraz częściej, niezbędna jest modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych.

 przekroj walu przeciwpowodziowego big

Celem inwestycji jest zabezpieczenie i ochrona przeciwpowodziowa terenów leżących po stronie zawala, w tym szpitala powiatowego w Kole, przed wielkimi wodami rzeki Warty. W ciągu najbliższych dwóch lat planowana jest modernizacja wału na długości 6,956 km oraz odbudowa kanału Ulgi w Kole. Łączna wartość tych robót to ponad 26 mln zł.