Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r4114,Roczna-kontrola-okresowa-10-obiektow-budowlanych-Zarzadu-Zlewni-w-Sieradzu.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!