Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3405,Prace-utrzymaniowe-na-obiektach-zbiornika-wodnego-Poraj-Naprawa-plyt-ekranu-zapo.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!