Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3179,Kompensacja-mocy-biernej-w-pompowni-Peczniew-II-etap.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!