Informacja o postępowaniu przetargowym wraz załącznikami znajduję się pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/7,Zapytania-ofertowe-i-konkursy.html

Oferty należy składać w formie tradycyjnej - papierowej!