Koło, dnia 30.11.2020r.

W załączeniu - pismo /Unieważnienie AUKCJI

 

 

Koło, dnia 20 listopada 2020 roku                                                                                 

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Sprzedaż majątku ruchomego – drewna średniowymiarowego NW Konin

 1. Sprzedawca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa ogłasza aukcję na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki.
 2. Prowadzący aukcję: Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3, 62-600 Koło, tel.: 63/2880170, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – w imieniu którego działa Kierownik Nadzoru Wodnego Konin, ul. Okólna 59, 62-510 Konin, tel.: 63/242 10 75
 3. Podstawa prawna: Aukcja prowadzona jest na podstawie § 27 - § 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 poz. 2004).
 4. Przedmiot aukcji: przedmiotem aukcji jest sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew znajdujących się na działce 319 obręb Kalina, gm. Skulsk (m. Koszewo).
 5. Drewno będące przedmiotem aukcji złożone jest w miejscu wycinki tj. m. Koszewo gm. Skulsk obok mostu w Koszewie przy Kanale Warta Gopło.

          Drewno można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (z wyłączeniem dnia, w którym zostanie przeprowadzona aukcja). Informacji dotyczących

          przedmiotu aukcji udziela Pan Krzysztof Więcek lub Pani Aleksandra Lewandowska z Nadzoru Wodnego Konin, tel.: 63/242 10 75.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji: Aukcja odbędzie się w siedzibie Nadzoru Wodnego Konin, Okólna 59, 62-510 Konin w dniu 30.11.2020r. o godz. 10.00
 2. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza wynosi 383,38 . brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy zł. 38/100).
 3. Wysokość postąpienia: Aukcja prowadzona będzie w formie licytacji ustnej odbywającej się „w górę'' poprzez postąpienie. Ustala się minimalne postąpienie w wysokości 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych 00/100),maksymalne postąpienie w wysokości 38,34 zł. (słownie: trzydzieści osiem złotych 34/100)
 4. W aukcji mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. wadium w kwocie 38,34 zł. (słownie: trzydzieści osiem złotych 34/100). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedawcy: 97 1130 1017 0020 1510 6790 0005. W tytule przelewu należy zamieścić sformułowanie ze zwrotem „Wadium Aukcja na sprzedaż drewna średniowymiarowego NW Konin”.
 5. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne wykazane były na  rachunku bankowym Sprzedawcy najpóźniej w dniu aukcji, tj. w dniu 30.11.2020 roku do godz. 09.00 - pod rygorem uznania przez Sprzedawcę, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony. Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie będzie sprawdzone podczas otwarcia aukcji.
 6. Przystępując do aukcji, oferent zobowiązany jest do okazania prowadzącemu aukcję: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, dowodu tożsamości oraz aktualnego odpisu z właściwej ewidencji lub rejestru w przypadku reprezentowania przedsiębiorcy nie będącego osoba fizyczną oraz oryginału dowodu wpłaty wadium. Ponadto, oferent przed przystąpieniem do aukcji zobowiązany jest złożyć prowadzącemu aukcję pisemne oświadczenie, że zapoznał się ze   stanem nabywanego drewna i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego. W przypadku, gdy prowadzący aukcję stwierdzi brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub jego braki formalne, oferent nie zostanie dopuszczony do udziału w aukcji.
 7. Osoby fizyczne mogą być reprezentowane przez pełnomocnika, który musi posiadać   i przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych uczestniczących w aukcji winny legitymować się stosownym umocowaniem do występowania w imieniu i na rzecz osoby prawnej wraz z aktualnym odpisem z właściwej ewidencji lub rejestru.
 8. Wszyscy oferenci otrzymują nadane przez prowadzącego aukcję numery identyfikacyjne. W miejscu aukcji mogą przebywać jedynie dopuszczeni do udziału w aukcji oferenci oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia aukcji w imieniu Sprzedawcy.
 9. Aukcję otwiera prowadzący aukcję, przekazując oferentom informacje o przedmiocie aukcji, cenę wywoławczą, wysokość postąpienia oraz termin uiszczenia ceny nabycia. Prowadzący aukcję podaje do publicznej wiadomości nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do aukcji.
 10. Aukcja jest ważna jeśli nastąpi co najmniej jedno postąpienie. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas aukcji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą. Oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, do czasu trzykrotnego wywołania. Po ustaniu zgłaszania postąpień, prowadzący aukcję wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, dokonuje przybicia i zamyka aukcję, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę, która wygrała aukcję. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
 11. Oferentom, którzy nie wygrali aukcji, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu aukcji. Zwrot wadium nastąpi na rachunek bankowy, z którego zostało wniesione wadium lub na inny konto wskazane przez oferentów.
 12. Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli do aukcji nie przystąpi bądź nie zostanie dopuszczony żaden z oferentów, bądź gdy żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 13. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia drewna (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium), niezwłocznie po zakończeniu aukcji lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty aukcji, pod rygorem utraty praw wynikających z przybicia oraz wpłaconego wadium.
 14. Zapłata przez nabywcę ceny nabycia drewna nastąpi przelewem na numer konta  Sprzedawcy: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022; za dzień zapłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 15. Wydanie przedmiotu aukcji nastąpi niezwłocznie po zapłacie 100 % ceny nabycia drewna, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 1. Zakupiony przedmiot sprzedaży nabywca odbierze na swój koszt i własnym staraniem. Wszelkie podatki i opłaty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży obciążają w całości nabywcę. Sprzedawca nie odpowiada za braki i wady ukryte w oferowanym przedmiocie sprzedaży. Do obowiązków nabywcy drewna należy uporządkowanie terenu po odebraniu przedmiotu aukcji.
 2. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji lub jej odwołanie bez podania przyczyny, a informacja o unieważnieniu lub odwołaniu aukcji winna być niezwłocznie podana do wiadomości publicznej w formie właściwej dla ogłoszenia o aukcji.

Załączniki stanowiące integralną część ogłoszenia o drugiej aukcji:

 • Projekt umowy wraz z opisem surowca i protokołem zdawczo-odbiorczym
 • Oświadczenie przystępującego do aukcji
 • Pomiar i klasyfikacja drewna stanowiącego przedmiot aukcji