PO.ZPU.2.2711.31.2023 - Awaryjne udrożnienie koryta cieku Patoka w m. Dobrzyca gm. Dobrzyca – NW Jarocin, ZZ Kalisz

Ofertę należy złożyć do dnia 29.09.2023 roku, do godziny 10:00 przez Platformę zakupową:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca powinien przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ (dalej Platforma). Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
  2. Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji „Zgłoś udział w postępowaniu”, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza wymagane pliki.
  3. Szczegółowy opis złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
  4. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
  5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty.
  6. Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są na Platformie zakupowej pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r17744,Awaryjne-udroznienie-koryta-cieku-Patoka-w-m-Dobrzyca-gm-Dobrzyca-NW-Jarocin-ZZ-.html