„Awaryjne udrożnienie Kanału Rybojady w km 0+000 – 12+ 780 gm. Trzciel ”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na cieku polegających na: ręczne wykoszenie porostów ze skarp hm 0+000 - 12+780, mechaniczne hakowanie dna cieku hm jw., ręczne wykoszenie porostów z dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, ręczne wycięcie krzaków utrudniających wykonanie prac ze zrąbkowaniem i wywozem pozostałości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne sa pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3956,Awaryjne-udroznienie-Kanalu-Rybojady-w-km-0000-12-780-gm-Trzciel.html?sid=b1c1fd1172942cd99a99e5d0dba2a108

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.