1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach socjalnych i biurowych budynku Nadzoru Wodnego w Międzychodzie, Zamówienie obejmuje również uruchomienie oraz serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji.

Szczegółowych opis znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert upływa: 24.11.2020 r. godz. 12.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r3808,Dostawa-i-montaz-klimatyzacji-w-budynku-Nadzoru-Wodnego-w-Miedzychodzie.html

Oferty nalezy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.