Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego dla jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Wielkość dostawy - 3500 l.,  Miejsce dostawy – Świerkocin 45 gm. Witnica  4

– szczegółowy zakres dostawy określa Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, który jest integralną częścią  zapytania.

Termin składania ofert upływa: 23.11.2020 r. godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowanie tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3447,Dostawa-oleju-opalowego-dla-jednostki-organizacyjnej-Panstwowego-Gospodarstwa-Wo.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.