,,Awaryjne utrzymanie cieku Łęcza w miejscowości Ośno Lubuskie - km cieku 20+640-21+500’’

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych Łęczy w km 20+640 – 21+500 w miejscowości Ośno Lubuskie. Zakres prac obejmuje mechaniczne hakowanie dna cieku(przy zarośnięciu powyżej 60%) w km 20+640 – 21+500, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrobnieniem na miejscu, oczyszczenie z namułów przepustów rurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w książce przedmiarów stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokumenty związane z postepowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r3154,Awaryjne-utrzymanie-cieku-Lecza-w-miejscowosci-Osno-Lubuskie-km-cieku-20640-2150.html?sid=a8fef2ba286f127a646b2f8b81c382ed

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.