1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa wału Raczej Strugi odc. Czarnów – Górzyca (L). Zakres prac w km 5+000 i 5+015 Usunięcie warstw ziemi urodzajnej, zakup załadunek, transport rozładunek materiału, zabudowa i zagęszczenie ubytków zagęszczarkami , zakup, załadunek, transport i rozładunek humusu, humusowanie skarp z obsianiem, wycinka jednego drzewa z korony wału , załadunek, transport i wyładunek pozyskanego drewna (konserwacja). Oraz dostarczenie szacunku brakarskiego pozyskanego surowca drzewnego sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w książce przedmiarów stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 21.10.2020 r godz. 11.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2664,Naprawa-walu-Odc-Czarnow-Gorzyca-L-i-wyciecie-jednego-drzewa.html

Oferty nalezy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.