1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawa umocnień nabrzeża bulwaru w Gorzowie Wlkp. w zakres prac wchodzi: naprawa nawierzchni w części betonowej, uzupełnienie kątownika stalowego, odnowienie balustrady stalowej, odnowienie polerów cumowniczych, wymiana drabinki zejściowej, odnowienie kątowników na schodach przystani – szczegółowy zakres robót określa Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, który jest integralną częścią zapytania oraz kosztorys -zał nr 5.

Termin składania ofert upływa : 29.09.2020 r. godz. 11.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj.zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem :

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1971,Naprawa-umocnien-nabrzeza-bulwaru-w-Gorzowie-Wlkp.html

Oferty należy skladać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej