Nazwa zadania: „Sporządzenie Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR) dla stacji elektroenergetycznej – stacja pomp Berzyna”

Ofertę należy złożyć do dnia 27.08.2020 roku, do godz. 11.00, w siedzibie Zamawiającego w: Zarządzie Zlewni Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wlkp., V piętro - sekretariat