Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych na terenie działania ZZ Gorzów Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w OPZ ( zał. nr 4 do zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa 20.08.2020. r. godz 10.00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r1128,Wykonanie-okresowej-piecioletniej-kontroli-stanu-technicznego-i-przydatnosci-do-.html

Oferte należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.