Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych na stacji pomp Łęki Wielkie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego) oraz w przedmiarze robót (załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego)

Termin składania ofert upływa: 27.07.2020 r. godz. 12:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r618,Wykonanie-robot-remontowych-na-stacji-pomp-Leki-Wielkie.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.