Opis zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie operatu wodnoprawnego oraz instrukcji gospodarowania wodą, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb planowanego postępowania administracyjnego mającego na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, na korzystanie z wód polegającego na piętrzeniu wód powierzchniowych, dla budowli piętrzących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 29.06.2020r. godz. 12:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

http://www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r161,Zwiekszenie-zdolnosci-retencyjnej-zlewni-Kanalu-Postomskiego-poprzez-odbudowe-bu.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.