Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych cieków Dopływ z Jasieńca, Dopływ spod Jasieńca, Dopływ w Świdwowcu na terenie gminy Trzciel poprzez ręczne wykoszenie porostów z dnia i skarp cieków, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie cieku, usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg
z pocięciem.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarach robót dla każdego z cieków stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego wypełniania Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

 

Termin składania ofert upływa 02.11.2023 r.  do godz. 11:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r18206,Awaryjne-udroznienie-ciekow-Doplyw-z-Jasienca-Doplyw-spod-Jasienca-Doplyw-w-Swid.html