Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych cieku Jordanka gm. Bledzew w km 0+000-3+000; 7+221-16+020 w zakresie: wykoszenie porostów z dna i skarp cieku, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie cieku, usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg z pocięciem, utylizacja.

Szczegółowy zakres prac zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i systematycznego wypełniania Dziennika realizacji zadania utrzymaniowego.

Termin składania ofert upływa 02.11.2023 r.  do godz. 10:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r18207,Awaryjne-udroznienie-cieku-Jordanka.html