Przedmiotem zamówienia jest wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej RZEKA WARTA km 0+000 – 28+000 oraz uzupełnienie oznakowania w km 28+000 do 68+200 polegająca na wykonaniu oraz montażu fabrycznie nowych znaków zgodnych z zarządzeniem nr 10/2021 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert upływa 10.08.2023 r.  do godz. 11:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r17254,Uslugi-zwiazane-z-oznakowaniem-i-utrzymaniem-szlakow-zeglownych-na-terenie-RZGW-.html