Przedmiotem zamówienia jest jest wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 27 szt. budynków stacji pomp i 5 szt. budynków gospodarczo-garażowych przy stacjach pomp oraz 2 szt. nabrzeży, przystani i nabrzeża (bulwaru) oraz wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych wraz z wykonaniem okresowej kontroli 5-letniej stanu technicznego dla budowli piętrzących znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego (22 szt.).

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy powiązanej z Zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert upływa 14.07.2023 r.  do godz. 10:00.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16944,Wykonanie-oceny-stanu-technicznego-i-kontroli-rocznej-piecioletniej-wraz-z-ocena.html