• Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania oceny stanu technicznego grobli jeziora Berzyńskiego
  w m. Wolsztyn, gm. Wolsztyn, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie na odcinku ok. 2,5 km, wraz z wykonaniem ekspertyzy geotechnicznej przedmiotowej grobli oraz przygotowaniem projektu naprawczego ubytków grobli -

  Szczegółowy opis elementów, które powinna zawierać dokumentacja przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia zał. nr 1.

  Termin składania ofert upływa 28.04.2023 r.  do godz. 12:00.

  Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.


  Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16165,Opracowanie-oceny-stanu-technicznego-grobli-jeziora-Berzynskiego-w-m-Wolsztyn-na.html