Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym środlądowej drogi wodnej Rzeka Warta km 28+000 - 68+200 polegająca na wykonaniu oraz montażu fabrycznie nowych znaków zgodnych z Zarządzeniem 10/2021 z dnia 17.02.2021 r. "Instrukcja utrzymania śródlądowych dróg wodnych".

Termin składania ofert upływa 25.08.2022 r. godz. 11:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13821,Oznakowanie-drogi-wodnej-rzeki-Warty-w-km-28000-68200-wykonanie-wraz-z-montazem-.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.