„Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW POZNAŃ - Wykonanie ocen stanu technicznego
oraz stanu bezpieczeństwa budowli na terenie działania ZZ Gorzów.”

Część I - Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych – stacji pomp na terenie działania ZZ Gorzów Wlkp.”

Część II - Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych obiektów budowlanych – nabrzeży i przystani na terenie działania ZZ Gorzów Wlkp.”

Część III - Wykonanie okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych obiektów budowlanych – budowli piętrzących na terenie działania ZZ Gorzów Wlkp.”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa 27 szt. budynków stacji pomp i 5 szt. budynków gospodarczo-garażowych przy stacjach pomp oraz 2 szt. nabrzeży w Kostrzynie nad Odrą, przystani wodnej dla jednostek RZGW w Świerkocinie oraz nabrzeża (bulwaru) w Gorzowie Wlkp. ponadto wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych wraz z wykonaniem okresowej kontroli 5-letniej stanu technicznego dla budowli piętrzących znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego (18 szt.) oraz województwa lubuskiego (2 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Umowy związanej z Zapytaniem ofertowym.

Termin składania ofert upływa 10.08.2022 r. o godz. 11:00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13515,Przeglady-budowlane-roczne-i-piecioletnie-oraz-kontrole-okresowe-obiektow-hydrot.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Pltformy Zakupowej.