Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na remoncie Zastawki nr 1 w km 1+875 Strumienia Kościółek usytuowanej na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Nowym Tomyślu. Zastawka zlokalizowana jest na działce o nr ewid. 12, obręb 0001 Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 24.05.2022 r. o godz. 11.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12336,quotRemont-budowli-pietrzacej-na-terenie-dzialania-NW-Nowy-Tomyslquot.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.                                                                         Deklaracja dostępności