Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, badań i obsługi technicznej oraz napraw pojazdów samochodowych o masie poniżej 3,5 tony będących w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w OPZ (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

Termin składania ofert upływa: 29.04.2022 r. do godz. 11:00

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12071,Serwis-gwarancyjny-i-pogwarancyjny-badania-i-obsluga-techniczna-oraz-naprawy-poj.html

 

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.