Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „ Awaryjne udrożnienie Kanału Strużnik w km 2+000 – 2+400. 4+200 – 9+000, gm. Krzeszyce polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym cięciu krzaków, usunięciu wywrotów drzew z koryta cieku oraz mechanicznym hakowaniu roślin korzeniących w dnie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa 24.11.2021 r. o godz. 10.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10452,Awaryjne-udroznienie-Kanalu-Struznik-w-km-2000-2400-4200-9000-gm-Krzeszyce.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 

© Copyright 2019 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.                                                                         Deklaracja dostępności