Rzeka Obra km 50+825-52+275, gm. Międzyrzecz - awaryjne usunięcie posuszu drzew

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usunięciu posuszu drzew
z gatunku wierzba – 4 szt. i olcha – 2 szt., rosnących w skarpie rzeki Obra w km 50+825-52+275
w m. Międzyrzecz gm. Międzyrzecz; podcinka pielęgnacyjna konarów i gałęzi przy użyciu podnośnika z koszem, zrębkowanie i utylizacja, uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


Termin składania ofert upływa 15.11.2021 r. o godz. 12.00.

Dokumenty związane z postępowaniem tj. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne są pod adresem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r10173,Rzeka-Obra-km-50825-52275-gm-Miedzyrzecz-awaryjne-usuniecie-posuszu-drzew.html

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.