1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch garaży blaszanych na potrzeby Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. – ZPH Świerkocin.

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  2. Termin składania ofert upływa 20.10.2021 r. godz. 11.00
  3. Dokumenty związane z postepowaniem dostepne są pod adresem : https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r9532,Zakup-dwoch-garazy-metalowych-do-przechowywania-lodzi-i-oznakowania-nawigacyjneg.html

       Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej