Poznań dnia, 17.07.2020 r.

                                                       

Ogłoszenie o przetargu


Dyrektor Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ogłasza przetarg na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
o wartości jednostkowej powyżej 1200 zł.

 

Lp

 Lokalizacja

Określenie składnika

Numer  ewidencyjny

Data
zakupu

Wartość początkowa

Zbędny/ zużyty

Cena wywoławcza

Uwagi

 

ul. Myśliborska 52 Gorzów Wielkopolski

 

Samochód osobowy  Citroen C-5

00/3281

21.02.2018r.

1230,00 zł

Zbędny

2000,00 zł

 

 

ul. Mazowiecka 2 Gorzów Wielkopolski

Samochód LIAZ (dźwig)

7/366/G

18.01.2018r.

51600,00zł

Zbędny

18000,00 zł

 

 

1) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Chlebowej 4/8 w dniu 05.08.2020r. o godz. 13:30.

2) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu odpowiednio:

Samochód osobowy Citroen -  z panem Stefanem Bojko, pod numerem telefonu:
668 337 930, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do godz. 14:00. Przedmiot przetargu znajduje się na terenie  ul. Myśliborska 52, w Gorzowie Wlkp.

Samochód LIAZ (dźwig) -  z panem Andrzejem Jankowskim, pod numerem telefonu: 505 982 975, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do godz. 14:00. Przedmiot przetargu znajduje się na terenie ul. Mazowiecka 2 w Gorzowie Wlkp.

3) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

- wadium należy wnieść w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) dla nabycia samochodu osobowego Citroen C-5,
- wadium należy wnieść w wysokości 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) dla nabycia samochodu LIAZ (dźwig),
- wadium należy wnieść w formie: pieniądzu,
- wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.  do godziny 13:00, dnia 05.08.2020 r.
- wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 97 1130 1017 0020 1510 6790 0005 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: PO-2-7-2020” oraz „Nr NIP .......” (podać nr NIP Nabywcy).

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia i zawierać:
- Parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy przypadku, gdy ofertę składa osoba inna niż osoba fizyczna.

Załączniki, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organizatora przetargu http://poznan.wody.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

5) termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Pisemne oferty należy składać do dnia 05.08.2020r. do godziny 13:00 w siedzibie:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań. Biuro podawcze czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Koperta musi być zaadresowana i opatrzona dopiskiem w poniższy sposób:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8

61–003 Poznań

w zaklejonej kopercie oznaczonej dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup – ……………..…. (wpisać właściwą nazwę składnika rzeczowego)

Nie otwierać przed dniem 05.08.2020r., godzina 13:30”

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

6) termin zawarcia umowy sprzedaży:

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową.

7) Inne informacje

- Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
- W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadomi Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

8) Wykaz załączników do ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz samochodów z opisem
Załącznik nr 4 – Zdjęcia samochodów

Wszystkie wyżej wymienione załączniki do ogłoszenia znajdują się w osobnych plikach do samodzielnego pobrania.

 

POUCZENIE

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych, o których mowa w §17 ust.1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.