Poznań dnia, 17.07.2020 r.

                                                       

Ogłoszenie o przetargu


Dyrektor Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza przetarg na sprzedaż następujących składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskieo wartości jednostkowej poniżej 1200 zł.

 

Lp

  Lokalizacja

Określenie składnika

Numer  ewidencyjny

Data
zakupu

Wartość początkowa

Zbędny/ zużyty

Cena wywoławcza

Uwagi

 

ul. Myśliborska 52 Gorzów Wielkopolski

Samochód osobowy Fiat  Cinquecento

00/3282

28.02.2018r.

1000,00 zł

Zbędny

500,00 zł

 

 

1) miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Chlebowej 4/8 w dniu 05.08.2020r. o godz. 12:00

2) miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych:

Składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych będące przedmiotem przetargu można obejrzeć po uprzednim umówieniu terminu odpowiednio:

Samochód osobowy Fiat  Cinquecento -  z panem/ą Stefanem Bojko, pod numerem telefonu: 668 337 930, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do godz. 14:00 Przedmiot przetargu znajduje się na terenie  ul. Myśliborska 52, w Gorzowie Wlkp.

3) wysokość wadium oraz formę, termin i miejsce jego wniesienia:

- wadium należy wnieść w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
- wadium należy wnieść w formie: pieniądzu,
- wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.  do godziny 11:30, dnia 05.08.2020 r.
- wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 97 1130 1017 0020 1510 6790 0005 z adnotacją: „Wadium - nr sprawy: PO-1-7-2020” oraz „Nr NIP .......” (podać nr NIP Nabywcy).

4) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia i zawierać:
- Parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy przypadku, gdy ofertę składa osoba inna niż osoba fizyczna.

Załączniki, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej organizatora przetargu http://poznan.wody.gov.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

5) termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca;

Pisemne oferty należy składać do dnia 05.08.2020r. do godziny 11:30 w siedzibie:

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań Biuro podawcze czynne od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00.

Koperta musi być zaadresowana i opatrzona dopiskiem w poniższy sposób:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

          Chlebowa 4/8

          61 – 003 Poznań

w zaklejonej kopercie oznaczonej dopiskiem:

„Oferta przetargowa na zakup – Samochodu osobowego Fiat Cinquecento.

Nie otwierać przed dniem 05.08.2020r., godzina 12:00”.

Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

6) termin zawarcia umowy sprzedaży:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez komisję przetargową.

7) Inne informacje

- Przetarg jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004).
- W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadomi Oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

8) Wykaz załączników do ogłoszenia

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz samochodu z opisem
Załącznik nr 4 – Zdjęcia samochodu

Wszystkie wyżej wymienione załączniki do ogłoszenia znajdują się w osobnych plikach do samodzielnego pobrania.

 

POUCZENIE

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzuceniu oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży.

Komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
b) nie zawiera danych, o których mowa w §17 ust.1, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.