Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej 2019-03-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona internetowa zawiera materiały wideo oraz inne materiały graficzne nie posiadają transkrypcji oraz opisów;
 • nie udało się uniknąć również zamieszczania informacji jedynie w sposób graficzny;
 • strona posiada ruchome banery;
 • niektóre materiały nie są dostępne cyfrowo;
 • niektóre linki otwierają się w nowych oknach przeglądarki;
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami;
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu;
 • cel linku nie jest odpowiednio określony;
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku;
 • grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie postępowania na budowę nowej strony www. Jednym z głównych wymogów będzie zgodność z wymogami WCAG. Ponadto redaktorzy strony www dołożą wszelkich starań, aby treść publikowana na stronie www była dostępna cyfrowo.


Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część filmów została opublikowana przed 2019 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie nowego postępowania na budowę strony www, co jest powodem zaniechania aktualizacji obecnej strony pod wymogi WCAG.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669986513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność Architektoniczna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ma siedzibę na trzech kondygnacjach: Przyziemie, Parter, I Piętro. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają szerokość umożliwiającą ruch dwukierunkowy. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy przez pracownika Biura Podawczego.

 1. Wejście do budynku od ul. Chlebowej po pokonaniu 3 stopni przez wahadłowe drzwi. Biuro Podawcze (Recepcja) znajduje się po lewej stronie od wejścia. Możliwość dojścia do Biura Podawczego od strony wewnętrznego parkingu podjazdem do wózków. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami bez możliwości przejechania wózkiem inwalidzkim.
 2. Pomiędzy kondygnacjami możliwość poruszania się za pomocą windy tylko w towarzystwie pracownika RZGW w Poznaniu.
 3. Obok budynku znajduje się parking samochodowy z miejscami dla gości RZGW Poznań.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie udostępnia jedną aplikację mobilną Informatyczny System Osłony Kraju: